• JAARVERGADERING SV WIERINGERWAARD MAANDAG 2 OKTOBER 2023

  De SV Wieringerwaard nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 2 oktober a.s. in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

  AGENDA:  

  1. Opening

  2. Mededelingen en ingekomen stukken

  3. Vaststellen notulen vergadering 3 oktober 2022

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Jaarverslag penningmeester

  6. Vaststellen begroting

  7. Vaststellen contributies

  8. Verslag kascommissie

  9. Verkiezing kascommissie

  10.Jaarverslag handbal

  11.Jaarverslag jeugd

  12.Teamindelingen en aanvangstijden teams

  13.Statutenwijziging vereniging

  14.Verkiezing bestuursleden:

  Aftr./herkiesbaar:  Michel van der Wardt en Roy van der Sangen

  Aftredend en niet herkiesbaar:  Bas Dijkshoorn en Ruud Groot

  Kandidaat secretaris: Hans Kater

  Kandidaat bestuurslid: Jeroen Luik

  15.Accommodatie en toekomstige ontwikkelingen

  16.Kantine

  17.Rondvraag

  18.Sluiting 

   

  De notulen van voorgaande jaarvergadering liggen een half uur vóór aanvang van de jaarvergadering ter inzage in de kantine.

   

  de secretaris